درخواست عضویت

چنانچه مایل به همکاری با این کانون در امور بشر دوستانه هستید، لطفاً ابتدا موارد زیر را مطالعه و در صورت آگاهی و پذیرفتن نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت اقدام نمائید.

  1. اعلامیه جهانی حقوق بشر
  2. منشور کانون
  3. اساسنامه کانون
  4. تقویم و برنامه پیش بینی شده سال کانون
  5. شرح وظایف نمایندگی و عضو در نمایندگی ها
  6. شرح وظایف کمیته های تخصصی و عضو در کمیته ها
  7. روش های پرداخت حق عضویت


به فارسی وارد نمائید
به فارسی وارد نمائید
لطفا به لاتین وارد نمائید
تاریخ تولد خود را به میلادی وارد نمائید
لطفا کد کشور را نیز وارد کنید
از این ایمیل به جهت مکاتبات با شما استفاده خواهد شد
لطفا میزان تحصیلات خود را مشخص کنید
لطفا آدرس را به لاتین وارد نمائید
چنانچه مایل به همکاری با این کانون در امور بشر دوستانه هستید، لطفاً ابتدا موارد فوق را مطالعه و در صورت آگاهی و پذیرفتن، نسبت به ارسال این فرم اقدام نمائید.