کمیته ها

 

در این قسمت کمیته های تخصصی کانون معرفی شده اند. لذا در صورت تمایل به همکاری و فعالیت در کمیته های مزبور نخست به قسمت درخواست عضویت مراجعه نمایید.

 

 

ردیف

عنوان کمیته

مسئول کمیته

آدرس ایمیل

 1
دفاع از حقوق کودک و نوجوان
خانم سپیده نامور

koodak@bashariyat.org

 2
دفاع از حقوق جوان و دانشجو

خانم الیه رحمانی

daneshjoo@bashariyat.org

 3
دفاع از حقوق پیروان ادیان
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

adian@bashariyat.org

 4
دفاع از حقوق زنان

خانم رزا خلیلی

zanan@bashariyat.org

 5
دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

خانم صدیقه جعفری

aghvam@bashariyat.org

 6
دفاع از محیط زیست

آقای سامان راکی

mohitzist@bashariyat.org

 7
 دفاع از هنر و هنرمندان

 آقای بهروز خسروی

honar@bashariyat.org

 8
روابط عمومی
خانم مونیکا قریشی

ravabet@bashariyat.org

9

آموزش و پژوهش

خانم مریم مرادی

amoozesh@bashariyat.org

 

 

Be Sociable, Share!