ژانویه 24

فراخوان استراسبورگ – نخستين کنگره جهاني الغاي مجازات اعدام

ما شهروندان و مخالفان مجازات اعدام، به مناسبت نخستين کنگره جهانی عليه مجازات اعدام که در روزهای 21 تا 23 ژوئن 2001 بوسيله Ensemble contre le peine de mort سازماندهی گرديده است در استراسبورگ گردهم آمده ائيم تا اعلام داريم: مجازات اعدام به معنای چيرگی انتقام بر عدالت است و آن به نخستين حق انسانيت که حق …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979

دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- قطعنامه ش ۱۳۵۴۷ – 18 دسامبر 1992

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛  – با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛ 

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور ملل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه 15 دسامبر 1989 قطعنامه 44128 مجمع عمومی

 کشورهای عضو این پروتکل

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

پروتکل اختياري مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

کشورهاي عضو اين پروتکل با توجه به دستيابي به اهداف حقوق مدني و سياسي (که از اين پس ميثاق ناميده ميشود) و انجام مقررات آن، مقتضي است به کميته حقوق بشر (که از اين پس کميته ناميده ميشود) که بنا بر بخش چهارم ميثاق داير گرديده است، اختيار داده شود تا شکايات افرادي را که …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 قطعنامه قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

مقدمه: کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش و شامل یک مقدمه و 53 ماده میباشد. در حقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است که بطور خلاصه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است با این تفاوت که دولتهای امضاء کننده این میثاق، …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد مصوبه 16 دسامبر 1966

ديباچه: دولتهاي عضو اين ميثاق: با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، ·< نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان ميباشد،

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي_قتل عام_ مصوبه 9 دسامبر 1948

مقدمه: کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي که در 9 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 10 دسامبر 1948

مقدمه: از آنجا که شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد،

ادامه‌ی مطلب »

Page 240 of 241« First...102030...237238239240241