«

»

جولای 14

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 جولای 2017

این جلسه در روز پنجشنبه 13 جولای 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی از مهمانان و فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته با موضوعاتی پیرامون محیط زیست برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای نادر زندی : گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته

خانم سمیه علیمرادی : گردشگری و محیط زیست

اقای تقی صیاد مصطفی : تغییرات جهانی آب وهوا واثرات آن ب سیستم های اقلیمی ایران

اقای مهدی موسوی : جمعیت و اهمیت آن در تعادل محیط زیست

بحث ازاد : بررسی آب خوزستان به مناسبت جنبش اعتراضی مردم ۱۲ تیر ماه ۱۳۷۹