«

»

نوامبر 24

فراخوان 14 دسامبر به مناسبت بزرگداشت پنجاه سال فعالیت حقوق بشری دکتر عبدالکریم لاهیجی

بزرگداشت پنجاه سال فعالیت حقوق بشری دکتر عبدالکریم لاهیجی و پنجاهمین سال تصویب میثاقین توسط مجلس شورای ملی وقت ایران،با حضور دکتر شیرین عبادی

شنبه 14 دسامبر 2013 از ساعت 15.30 تا 19.30 (آلمان – هانوفر)

برگزارکننده: کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

poster-Chap