«

»

ژانویه 15

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 13 ژانویه 2018

نشست ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 13.1.2108 با حضور جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانانی نیز از اقصا نقاط جهان، راس ساعت 15.15( به وقت اروپای مرکزی)آغاز و تا ساعت 18.15ادامه یافت.
بر اساس فراخوان منتشره برنامه سازان این جلسه عبارت بودند از خانم مهناز احمدی با تحلیل و گزارش نقض حقوق بشر اقوام در ماه گذشته و آقای نیما کاظمی نژاد که بررسی مواد 20و 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشتند و در بخش دوم، سخنرانان این جلسه آقایان قاسم ساکی با موضوع «حق ملت ، بیداری ملت و خشم ملت» به مناسبت اعتراضات مردم ایران و آقای احسان حیاک با موضوع «راهکار توسعه زنان در جهت برابری» بودند.
در بخش پایانی نیزبحث آزاد پیش بینی شده پیرامون اعتراض های اخیر مردم ایران بود که حاضران در جلسه همکاران و مهمانان در مورد موضوع مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداخته و نقطه نظر ها و دیدگاه های خویش را بیان فرمودند.
از طریقه فایل های صوتی زیر که توسط همکاران کمیته تهیه و آماده گردیده، علاقمندان میتوانند در جریان سخنرانی ها، مطالب و مباحث مطرح شده قرار گیرند.

خانم مهناز احمدی : تحلیل و گزارش نقض حقوق بشر اقوام در ماه گذشته

اقای نیما کاظمی نژاد : مقایسه مواد 20 و 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران

اقای قاسم ساکی : «حق ملت ، بیداری ملت و خشم ملت» به مناسبت اعتراضات مردم ایران

اقای احسان حیاک : «راهکار توسعه زنان در جهت برابری»

بحث ازاد : اعتراض های اخیر مردم ایران