«

»

ژانویه 10

اطلاعیه شماره 940 نمایندگی مالزی در خصوص حق

داشته ها و نداشته هائی که به فریاد تبدیل شد.

ایرانیان امروز در خروشند، چون از وجود یک استبداد دینی رنج میبرند، نظامی استوار بر ایزارهای، سانسور، تهدید، خشونت، شلاق، اعدام، شکنجه، تجاوز  و …

دولتی متکی بر اختلاس های میلیاردی، رشوه، رابطه و دروغ، دولتی باورمند به رساله، فتوا و استفسا که مهارت های علمی مسئولان آن فقط در سخنرانی، روضه‌خوانی و تحریک عاطفه هاست بدون آگاهی ازسایر علوم نظیر: اقتصاد مدرن، سیاست روز، اخلاق و کنش های مدنی، صنعت و تکنولوژی، مدیریت صحیح، دولتی غیر متعهد و غیر قابل اعتماد اما مدعی به داشتن کلیه امور یاد شده، که تمام نداشته های ایرانیان از کلیه این باورهای دروغین و کاذب سرچشمه می گیرد.

دولتی با ولایت مطلقه فقیه که برپایه های «دین و مصلحت» و فرومایگان به ریاست می گمارد، دولتی تهی از باور به حقوق ذاتی و شهروندی و اجتماعی بشر، دولتی خودکامه و باورمند به عدم تساوی حقوق ابنای بشر، حق آزادی و امنیت، آزادی بیان و اندیشه، حق انتخاب، حق عقیده و باوری دیگر، ایجاد تشکل، اتحادیه، حزب، حق… و این داشته های ناخواسته به فریادی جمعی بدل گردید که آن نیز بر اساس اصل ٢٧ قانون اساسی خودشان یکی از حقوقشان بشمار میرفت

اما: اغتشاشگرشان خواندند، سرکوبشان کردند، زدند و گرفتند و بردند.

اعضای نمایندگی مالزی به استناد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشرهمصدا با هموطنان، حقوق ذاتی خود یعنی:

حق تنفس در محیط زیستی سالم و پاک حق برابری زن و مرد، حذف هرگونه تبعیض و نابرابری، آزادی و امنیت،  اشتغال، آزادی بیان و اندیشه، انتخاب دین، باور و عقیده، حق انتخاب در تمام موارد زندگی، آموزش رایگان برای همه، سلامتی، رفاه، مسکن، بیمه، درمان و مراقبتهای پزشکی، حق برخورداری از دادگاهی منصفانه و بی طرف، حق دفاع از خود، حق آزادی اجتماعات، امنیت های اجتماعی، امنیت در کار (اجرت برابر با کار برابر) ایجاد تشکل ها، اتحادیه ها و حزب ها، حق آزادی تظاهرات و کلیه نداشته های برحقمان که در راس آن رسمیت شناختن حقوق معترضین و آزادی بدون قید و شرط کلیه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی-عقیدتی است  را  خواهانند.

940

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی مالزی