«

»

ژانویه 10

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 12 ژانویه 2018

هنر را امتحان کردی، هنرمند

                                                          به خاکی، آب و نان کردی، هنرمند

کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

دیانا بیگلری فرد:                                                       

تحلیل و گزارش موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ماه گذشته

نگار کلایی:

                                      وضعیت امنیت شغلی هنرمندان در ایران

علیرضا اسدبکی :

بازتاب اعتراض های اخیر مردم در رسانه های جمهوری اسلامی ایران

علی شعبان زاده :

                                   نقش هنرمندان بعد از زلزله های اخیر

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان برگزاری: جمعه 12 ژانویه 2018 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

paltalk

Social Issues and Politics 

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran komitte Honar

مسئول جلسه : دیانا بیگلری فرد

منشی جلسه: مرضیه بردبار

ادمین های اتاق : بهروز خسروی،علی شعبان زاده، مهدی گلسفیدی

  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق هنرو هنرمندان