«

»

دسامبر 05

فراخوان جلسه کمیته دفاع از محیط زیست در 12 دسامبر 2017

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار میکند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

 سخنرانان و موضوع سخنرانی :

 

کاوه  شیخ محمدی:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته

سمیه علیمرادی:

۱۱ دسامبر روز بین المللی کوهستان

علی شعبانزاده  :            

شکار در  ایران

تقی صیاد مصطفی :

بررسی عدم احساس مسئولیت در قبال محیط زیست ایران

مریم مرادی و دکتر زهرا ارزجانی:

تحلیل وضعیت اجرایی کنوانسیون رامسر با توجه به چالشهای موجود محیط زیست

 

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

در انتها، بحث و گفتگو و بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

زمان: سه شنبه 12 دسامبر 2017 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از محیط زیست

Paltalk

View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran mohitzist

 

مسئول جلسه : دکتر زهرا ارزجانی

منشی جلسه : مریم مرادی

ادمینها : تقی صیاد مصطفی، زهرا ارزجانی، علی شعبانزاده

   کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

   کمیته دفاع از محیط زیست