«

»

نوامبر 25

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 6 دسامبر 2017

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

در استانه روز جهانی حقوق بشر

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

              غزال معین :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته

            مریم مرادی :   

گذاری بر زوایای پنهان نقض حقوق بشر در ايران

            حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی :

افزایش خشونت سیاسی در ایران  و عدم تحمل دگراندیشان مذهبی

زرتشت اسماعیل احمدی راغب :

مفهوم  دموکراسی در منظر حکومت جمهوری اسلامی

 تقی صیاد مصطفی :

برده داری در عصر نوین

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش، بحث و گفتگو در پایان سخنرانی ها

زمان: چهارشنبه 6 دسامبر 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

Paltalk

View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran nemayandegy malaysia

مسئول جلسه: جمشید غلامی سیاوزان

منشی جلسه: سید ابراهیم حسینی

ادمینها: مریم مرادی، حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی ، جمشید غلامی سیاوزان

صدا برداران : سید ابراهیم حسینی – جعفر فرد کریمی

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

       کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی