«

»

نوامبر 10

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

 سخنرانان و موضوع سخنرانی :

            نادر زندی :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته

          مریم مرادی:

چالش های عملی مدیریت پسماندها و ارائه راهکارها

        تقی صیاد مصطفی:  

محیط‌ زیست در جنگ و مخاصمه مسلحانه

        دکتر زهرا ارزجانی :

جنگل خواری بجای جنگل کاری

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

در انتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

زمان: چهار شنبه 15 نوامبر 2017 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از محیط زیست

Paltalk: View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran mohitzist

مسئول جلسه : دکتر زهرا ارزجانی

منشی جلسه : مهدی موسوی

ادمینها : مهدی موسوی، علی شعبانزاده، تقی صیاد مصطفی

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

   کمیته دفاع از محیط زیست