«

»

اکتبر 10

اطلاعیه 909 نمایندگی سوئیس

5 اکتبر(13مهرماه) روز جهانی معلم:

روز معلمانی است که مجبورند برای زنده ماندن، به کارهای غیرفرهنگی بپردازند.

روز معلمانی است که پرداخت حقوق اندک شان ماه ها و گاه، سالها به تعویق می افتد.

روز معلمانی است که از خدمات پزشکیِ و بیمۀ درمانی لازم و اطمینان بخش محرومند.

روز معلمانی است که برای احقاق حقوق شان دست به ایجاد تشکل های صنفی زده اند تا به تبعیض ها و دستبردها به صندوق فرهنگیان اعتراض کنند.

روز معلمانی است که به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی و نظیر آن ، بازداشت و محکوم به حبس های درازمدت شده اند.

روز  دکتر خانعلی ها، نجات الهی ها، کمانگرها، عبدی ها، بهشتی لنگرودی ها، عمرانی ها و زنان و مردانی است  که جان و جوانی شان را برای آزاد اندیشیدن و داشتن زندگی شایسته ی انسانی فدا کرده اند و می کنند.

روز بزرگداشت اعضای تشکل صنفی معلمان است که همچنان در زندان های سراسر کشور برای نیل به حقوق حقۀ خود در اعتصاب غذا بسر میبرند و برای دستیابی به  اهداف بشر دوستانه خود و هم میهنانشان با مرگ دست به گریبانند روز اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی، باغانی و دیگر فعالان فرهنگی ایران است.

اعضای نمایندگی‌ سوئیس ضمن بزرگداشت این روز و تبریک به همۀ معلمان در سراسر کشور، همصدا با آنان که پیوسته در ازای مطالباتشان با بدترین سرکوب ها روبرو گشته اند با استناد به ماده ۵، ۹ و ۲۵ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر اینگونه برخوردهای امنیتی بامعلمان و فعالان صنفی آنان را محکوم نموده، آزادی تمامی زندانیان سیاسی عقدیتی، رهائی فرهنگیان از زندان، احقاق حقوق جامعه فرهنگ و دانش و برقراری کلیه مواد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر را از دولت جمهوری اسلامی ایران مطالبه میکنند.

909

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 نمایندگی‌ سوئیس

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده ۹ :احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.