«

»

اکتبر 05

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 اکتبر 2017

ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

 فراخوان  جلسه ی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

        علیرضا اسدبکی : نویسنده و کارگردان

مقایسه نظرات آزادی فلسفه در هنر ( به مناسبت روز فلسفه)

        مرضیه بردبار : هنرمند

نه به تبعیض سنی (به مناسبت روز جهانی سالمند)

        علیرضا شعبان زاده:

حاکمانی که حکم به اعدام می دهند(به مناسبت روز جهانی مبارزه با حکم اعدام)

 

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان برگزاری: جمعه 13 اکتبر 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran komitte Honar

مسئول جلسه: آقای بهروز خسروی  

منشی جلسه : خانم درسا دره شوری

ادمین جلسه : آقایان علیرضا شعبانزاده ، مهدی گلسفیدی ، بهروز خسروی

                                                                 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق هنرو هنرمندان