مشاورین

صدیقه جعفری
مشاور امور حقوق بشر و دیدبانی

تلفن تماس: 00491781300193
ایمیل: moshaver@bashariyat.org
جمشید غلامی سیاوزان 
مشاور امور رسانه و فنی

تلفن تماس: 0060186641802
ایمیل: moshaver1@bashariyat.org