مشاورین

صدیقه جعفری
مشاور امور حقوق بشر و دیدبانی


تلفن تماس: 00491781300193
ایمیل: moshaver@bashariyat.org

جمشید غلامی سیاوزان 
مشاور امور رسانه و فنی 


تلفن تماس: 0060186641802
ایمیل: moshaver1@bashariyat.org

الهه مغزی
مشاور امور روانشناسی


تلفن تماس: 00491632591124
ایمیل: psychology@bashariyat.org

مازیار ملائی برزی
مشاور امور اینترنتی و فضای مجازی


تلفن تماس: 004917628496270
ایمیل: barzi@bashariyat.org