صدا و تصویر

در راستای انتشار صدا و تصاویر جلسات، مراسم و همایش های مختلف کانون به صورت سمعی و بصری و همچنین ضبط و نگهداری این قبیل موارد این بخش در کانون فعال می باشد.

تارنمای امور صدا و تصویر

 

تماس با امور صدا و تصویر :              seda-tasvir@bashariyat.org