انتخابات مسئولان کمیته ها و اعضای هیئت رئیسه

کاندیدای هیئت رئیسه

 • دکتر زهرا ارزجانی (45%, 76 Votes)
 • محمد حسین بیداروند (24%, 41 Votes)
 • امیر نیلو (16%, 27 Votes)
 • مجتبی قاسمی سامنی (8%, 14 Votes)
 • رحیله جهاندیده (7%, 12 Votes)

Total Voters: 92

Loading ... Loading ...


کاندیدای مسئولیت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

 • لیدا اشجعی اسالمی (77%, 43 Votes)
 • نظری ندارم (23%, 13 Votes)

Total Voters: 56

Loading ... Loading ...

کاندیدادی مسئولیت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

 • آقای نیما کاظمی نژاد (78%, 60 Votes)
 • نظری ندارم (22%, 17 Votes)

Total Voters: 77

Loading ... Loading ...

کاندیدای مسئولیت کمیته دفاع از حقوق زنان

 • خانم زرین تاج الیاسی (94%, 45 Votes)
 • نظری ندارم (6%, 3 Votes)

Total Voters: 48

Loading ... Loading ...

کاندیدادی مسئولیت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 • نظری ندارم (69%, 59 Votes)
 • آقایی حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی (31%, 26 Votes)

Total Voters: 85

Loading ... Loading ...

کاندیدادی مسئولیت کمیته دفاع از محیط زیست

 • آقای سامان راکی (76%, 54 Votes)
 • نظری ندارم (24%, 17 Votes)

Total Voters: 71

Loading ... Loading ...

کاندیدادی مسئولیت کمیته آموزش و پژوهش

 • خانم مریم مرادی (77%, 36 Votes)
 • نظری ندارم (23%, 11 Votes)

Total Voters: 47

Loading ... Loading ...

کاندیدادی مسئولیت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

 • خانم دل آرام دره شوری (90%, 45 Votes)
 • نظری ندارم (10%, 5 Votes)

Total Voters: 50

Loading ... Loading ...

کاندیدادی مسئولیت کمیته روابط عمومی

 • آقای منوچهر شفایی (61%, 33 Votes)
 • نظری ندارم (39%, 21 Votes)

Total Voters: 48

Loading ... Loading ...

کاندیدادی مسئولیت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

 • خانم دیانا بیگلری فرد (81%, 42 Votes)
 • نظری ندارم (19%, 10 Votes)

Total Voters: 52

Loading ... Loading ...

کاندیدادی مسئولیت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر

 • خانم صدیقه جعفری (81%, 50 Votes)
 • نظری ندارم (19%, 12 Votes)

Total Voters: 62

Loading ... Loading ...