فراخوان میز کتاب نمایندگی دانمارک

ماده اول کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي_قتل عام_ مصوبه 9 دسامبر 1948 دولتهاي عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب ميشود و همچنين آنها تعهد ميکنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات نمايند. ماده دوم کنوانسيون منع … ادامه خواندن فراخوان میز کتاب نمایندگی دانمارک