«

»

جولای 15

اطلاعیه 881 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

قضاوت با شما:

اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند.

اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن بتمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

امّا در تضاد با قوانین یاد شده که در متن آن آزادی انجام‏ مراسم‏ دینی‏، ممنوعیت موُاخذه و تفتیش عقاید، آزادی عقیده، اندیشه و مذهب بطور واضح شرح داده شده است:

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران  برای سه شهروند مسیحی تبعه کشور آذربایجان و یک مسیحی ایرانی با اسامی « بهرام نسیبوف الخان اوغلو»، «یوسف فرهادوف تالت اوغلو» و «ناصر نورد گُل تپه » با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، براندازی نرم نظام با ترویج مسیحیت، ارتباط تشکیلاتی با کلیسا و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی!، مجموعآ 40 سال حکم زندان صادر کرده است.

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای کشیش« ویکتور بت‌تمرز»، «هادی عسگری» و «کاویان فلاح محمد»، هر کدام، حکم ۱۰ سال زندان و برای امین افشار نادری ۱۵ سال زندان حکم صادر نموده و  هریک را به ۲ سال ممنوع‌ الخروجی نیزمحکوم ساخته  است.

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران جرم آقایان امین افشارنادری و کاویان فلاح محمدی  را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و اداره گروه‌های خانگی و مسیحیت تبشیری » میداند و برای آقای هادی عسگری نیز جرم « قدام علیه امینت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی» اعلام کرده است.

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ضمن محکوم دانستن تمامی محدودیتهای عقیدتی و احکام صادره، که جمهوری اسلامی ایران برای پیروان عقاید مختلفت در ایران منظور داشته است، با استناد به مواد و اصول قانونی که در بالا ذکرشد، براین باورمند که :

دولتمردان جمهوری اسلامی ایران عقاید و اندیشه های دینی خود را برحق دانسته و

باورهای پیروان دیگر ادیان و دگراندیشان را بر نمی تابند.

881

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان وادیان