«

»

ژوئن 19

اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی و باتفاق آرا،

سند ۲۰۳۰یونسکو را لغو کرد.

سند آموزشی 2030 در حالی لغو گردید که  یک سند الزام آور برای کشورها نیست بلکه توصیه ای است و ایران با اعلام شرط ان را پذیرفته است،  اغلب کشورهای دنیا این سند را امضا کرده اند و  طبق مدارک ارائه شده توسط آقای حسن روحانی، از شهریور۱۳۹۵ همه دستگاه ها و مسئولین از صدر تا ذیل محتوای سند را مشاهده و مطالعه کرده اند و به تصویب اعضای شورای انقلاب فرهنگی نیز رسیده است، شورائی که اکثر اعضای آن  را مقام رهبری منصوب نموده اند.

‌ایجاد امکانات آموزش برابر برای همه کودکان و جوانان و بویژه رفع تبعیض جنسیتی از جمله ایرادهای وارده بر این سند بود که دولت تدبیر و امید با فرمان مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را لغو کرد.

یکی از علمای قم که در لغو این سند اصرار بسیار داشت و آن را خلاف قوانین اسلام قلمداد می کرد، اینک ضمن اعتراف به غیرالزامی بودن سند و… نقد فقهی دیگری بر آن وارد نمود که  کارشناسان حقوق و فقه، سستی این ایرادات را به نیکی روشن کرده دلایل و مستندات فقهی خود را در رد ایراد های یاد شده، منتشر ساخته اند، اکنون در نفی سند یاد شده سخن از استقلال می رود.

یعنی برفرض که همه آن اظهارات درست باشد اما :

سند۲۰۳۰ با استقلال کشور مغایر است، زیرا چند نفردر خارج از ایران آن را نوشته اند!؟.

بنا بر نظریه فوق و با استناد به این دیدگاه و منطق، باید تمامی اسناد حقوق بشری و بین المللی دیگر، (و حتی قوانین داخلی) را هم بی اعتبار دانسته و باطل اعلام کرد.

 با توجه به اینکه تدوین کلیه اسناد بین المللی قائم به چند نفر نیست و باید مورد تائید و حمایت صدها دیدگاه کارشناسی و بیشمار پشتیبانی، توسط کشورهای مختلف قرار گیرد تا به مرحله نهائی و اجرائی برسد ، نتیجۀ حاصل یعنی :  سند 2030 برابر است با:

بحث، گفتگو، مشاجره، جنجال و هیاهو برای هیچ!!!؟

اعضای نمایندگی پاکستان با حمایت از سند 2030 ، دنیائی عاری از هرگونه تبعیض جنسیتیی ، مذهبی، عقیدتی و نژاد‌ی را برای همۀ انسانها، مخصوصا برای ملت ایران آرزومندند و بر اساس ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بار دیگر همصدا با کلیه جوامع آگاه، سازمان ها و نهاد های حقوق بشری براین باور پافشاری مینمایند که :

همه انسانها بی هیچ تمایزی، از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدۀ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

869

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی پاکستان