«

»

ژوئن 19

دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی)

شکنجه چیست ؟ و رویکرد حقوق بشری به آن چگونه است؟

احترام به حیثیت و کرامت انسانی در دولت جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟
کنوانسیونهای مربوط به منع شکنجه چیست و ایا دولت ایران به کنوانسیونهای منع شکنجه پیوسته است ؟

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : زرتشت احمدی راغب فعال مدنی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر – محمد گلستانجو فعال حقوق بشر
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو