«

»

آوریل 29

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج)

کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر شیرین جاوید – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
تدوین : محمد گلستانجو