اطلاعیه 806 نمایندگی ترکیه با موضوع زنان در ایران

ﮐﺲ ﭼﻮ زن، اﻧﺪر ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮنﻫﺎ ﻣﻨـﺰل ﻧـﮑﺮد                ﮐﺲ ﭼﻮ زن، در ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﻟﻮس، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺒـﻮد  پروین اعتصامی، شاعرۀ توانمند ایران زمین سالها پیش از این،  با سرودن شعر «زن در ایران»  وضعیت اسفبار زنان ایران را با تمامی جزییات به ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ کشد، شعری که بیانگر سیر تاریخی … ادامه خواندن اطلاعیه 806 نمایندگی ترکیه با موضوع زنان در ایران