«

»

مارس 18

اطلاعیه 806 نمایندگی ترکیه با موضوع زنان در ایران

ﮐﺲ ﭼﻮ زن، اﻧﺪر ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮنﻫﺎ ﻣﻨـﺰل ﻧـﮑﺮد                ﮐﺲ ﭼﻮ زن، در ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﻟﻮس، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺒـﻮد

 پروین اعتصامی، شاعرۀ توانمند ایران زمین سالها پیش از این،  با سرودن شعر «زن در ایران»  وضعیت اسفبار زنان ایران را با تمامی جزییات به ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ کشد، شعری که بیانگر سیر تاریخی جایگاه زنان ایرانی بوده و هست .

زن در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد

 ﭘﯿﺸﻪ اش، ﺟﺰ ﺗﯿﺮه  روزی  و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ  ﻧﺒـﻮد

زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮﮔﺶ اﻧﺪرﮐﻨـﺞ ﻋﺰﻟﺖ  ﻣـﯽ ﮔﺬﺷـﺖ

 زن ﭼﻪ ﺑﻮد آنروزﻫﺎ، ﮔﺮ زانکه زﻧﺪاﻧﯽ  ﻧﺒﻮد

ﮐﺲ ﭼﻮ زن، اﻧﺪر ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮن ﻫﺎ ﻣﻨـﺰل ﻧـﮑﺮد

 ﮐﺲ ﭼﻮ زن، در ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﻟﻮس، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺒـﻮد (143: دﯾﻮان)

ابیاتی که با شیوائی سروده شده و به روشنی بیانگر نقض دوماده اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد زنان ایران است مادۀ 1: که  تمامی افراد بشر را «آزاد»  و از «لحاظ حیثیت و حقوق» برابر میداند ویا مادۀ 2: که در متن آن این عدم تبعیض بطور عموم مطرح میشود، چه ازنظر جنسیت، رنگ، نژاد، ثروت و یا … و حال هم متاسفانه همچنان در قرن 21  به رغم تمام مبارزاتی که در مقابله با این نابرابری ها صورت گرفته با  نقض آشکار و برنامه ریزی شده حقوق بشر بویژه در مورد زنان جامعه ایران روبروهستیم.

این شاعره شجاع در  جنگ با تبعیض  نیز همانند دیگر زنان امروز کشورمان، از الفاظی گلایه دارد که گوئیا بارها در کلام مردان زمان خویش شنیده بوده است و شاید به همین سب اینگونه می سراید:

به که هر دختر بداند قدر علم آموختن                                         تا نگوید کس پسر هشیار و دختر کودن است

دامن مادر، نخست آموزگار کودک است                                                طفل دانشور کجا پرورده نادان مادری

زخم های عمیق و جانگدازی که همچنان جسم و جان زنان و مادران ما را حتی در این دوران می آزارد:  تجاوز، تهدید و تحقیرهای جنسی، قتل های ناموسی، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، چند همسری، رواج فحشا تحت عنوان صیغه، قوانین غیر عادلانه ارث، شهادت، حق طلاق و حضانت فرزند، دستمزد های نابرابر در مقابل کار یکسان، حجاب اجباری و سنگسار که عمده قربانیان آنرا زنان تشکیل میدهند… همه و همه تنها بخشهایی از تبعیض هایی هستند که هر روزه بر زنان ایران تحمیل شده و می شود.

اعضای نمایندگی ترکیه، ضمن باور به مواد 1و2 اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه تبعیض جنسیتی را محکوم دانسته و خواهان برابری تمام افراد  بشر فارغ از مرد یا زن بودن آنانند.  

806

    کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی ترکیه