اطلاعیه شماره 957 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض اصول قانون اساسی ایران، توسط قوه قضائیه

نقض اصول 13 و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توسط قوه قضائیه بازداشت، احضار، بازجویی، عدم رسیدگی به پرونده و صدور احکام سنگین علیه پیروان سایر ادیان تایید شده و به رسمیت شناخته شده در دولت چمهوری اسلامی ایران، امری است مستمر و برنامه ریزی شده. 5 سال زندان برای خانم شامیرام عیسوی و10 … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 957 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض اصول قانون اساسی ایران، توسط قوه قضائیه