«

»

فوریه 10

اطلاعیه شماره 957 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض اصول قانون اساسی ایران، توسط قوه قضائیه

نقض اصول 13 و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توسط قوه قضائیه

بازداشت، احضار، بازجویی، عدم رسیدگی به پرونده و صدور احکام سنگین علیه پیروان سایر ادیان تایید شده و به رسمیت شناخته شده در دولت چمهوری اسلامی ایران، امری است مستمر و برنامه ریزی شده.

5 سال زندان برای خانم شامیرام عیسوی و10 سال برای همسرش ویکتوربت تمرز از رهبران کلیسای پنطلیکاسی آشوری ها «ازفروردین 1388 به دستورنیروهای امنیتی بسته شد»، اولین موردی نیست که در تضاد با اصل یاد شده است و آخرین آن نیز نخواهد بود زیرا این روند سالهاست بطور سیستماتیک تکرار میشود از جمله: نو کیشان مسیحی هادی عسگری، کاویان فلاح محمدی هم به 10 سال و امین افشارنادریی نیز به 15 سال زندان به اتهام های از پیش تعیین شده (اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیسای خانگی، آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور، نشر اکاذيب، توهین به مقدسات، ارتباط با سازمان های خارجی، اقدام علیه امنیت نظام و …) محکومند.

سازمان درهای باز (Open Doors) هر سال فهرستی با نام «فهرست دیدبان جهانی» از پنجاه کشور جفا کننده به مسیحیان را منتشر می

کند که این فهرست بر اساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان مذهبی آنان انجام میشود.

این سازمان درفهرست اخیر خود ایران را در رتبه پنجم لیست سالانه كشورهای جفاكننده به مسیحیان قرار داده و نوشته است:

جفای مذهبی بر برخی از پیوان ادیان مانند مسیحیان و بهائیان ایرانی افزایش یافته و تقریباً همه فعالیت های مسیحیان، از بشارت تا تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن غیرقانونی است.

علاوه بر مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، طبق ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی: شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. و بر اساس اصل 23 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، و همچنین اصل 13 قانون اساسی نیز پیروان سایر ادیان در انجام مراسم مذهبی خو می باید آزاد باشند، و برمبنای اصل 14 قانون اساسی حفظ حقوق انسانی سایر ادیان واجب و باید توسط مسلمانان رعایت شود.

این در حالیست که طی سالهای اخیر نیروهای مقامات قضایی و امنیتی دولت با حمله به محل زندگی، تعطیلی مراکز عبادتی، پلمپ مراکز کسب و کار، اخراج از مراکز علمی و محیط کار برای فشار و سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران استفاده می کنند.

اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی، خواهان:

آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی، سیاسی

برقراری کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر

رعایت حقوق پیروان سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران می باشند.

957

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

مادهٔ 18 : هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد

مادهٔ 19 : هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن بتمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.