فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 فوریه 2018

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار می کند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ سخنرانان و موضوع سخنرانی: کاوه شیخ محمدی: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته نادر زندی: بررسی کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی  دریای خزر سمیه علیمرادی: فاجعه ایی به نام سد گتوند بحث آزاد: … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 فوریه 2018