فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 25 فوریه 2018

مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند 14 دسامبر 1990 1.نظام دادگستری نوجوانان باید از حقوق و ایمنی نوجوانان پشتیبانی و از رفاه و سلامت جسمی و روانی آنان حمایت کند از حبس باید به عنوان آخرین راه چاره استفاده کرد. کمیته دفاع از حقوق کودک و … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 25 فوریه 2018