فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش 16 فوریه 2016

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش برگزار میکنند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ فریاد من شکسته اگر در گلو، و گر فریاد من رسا من از برای راه خلاص خود و شما،  فریاد می زنم…  فریاد می زنم… سخنرانان و موضوع سخنرانی:          محمد فرجاد : گزارش و تحلیل موارد … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش 16 فوریه 2016