فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 10 فوریه 2018

بازتابی باشیم از حقوق پایمال شده اقوام ایرانی اینبار نیز با هم هستیم تا صدای خسته ی مظلومان را به گوش جهانیان برسانیم.   بخش اول: صدیقه جعفری تحليل و بررسی نقض حقوق اقوام در ماه گذشته منوچهر شفایی کنوانسیون زبان مادری و مقایسه با  قانون اساسی ایران بخش دوم: دکتر زهرا ارزجانی نگاهی به … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 10 فوریه 2018