فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 10 فوریه 2018

اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده٢١ هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماًیا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد. ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 10 فوریه 2018