اطلاعیه شماره 955 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تبعیض جنسی و جنسیتی قانون و اجرای قصاص

نظر به اینکه کشور ایران در سال 1327 از جمله کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و متعهد به اجرای مفاد آن میباشد، و با توجه  به ماده7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است، نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 955 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تبعیض جنسی و جنسیتی قانون و اجرای قصاص