قطعنامه میز اعتراضی نمایندگی دانمارک

جهانیان بدانند و آگاه باشند که: حاکمیت و مقامات مسئول به راحتی به انکار هر گونه موارد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی می‌پردازند و در مقابل فعالین حقوق اقلیت‌های مذهبی، ایران را بزرگ‌ترین زندان اقلیت‌های مذهبی می‌دانند. به عنوان مثال وقتی کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهب، در گزارش سالانه خود ایران را از جمله کشورهای ناقض «جدی» … ادامه خواندن قطعنامه میز اعتراضی نمایندگی دانمارک