فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 12 ژانویه 2018

هنر را امتحان کردی، هنرمند                                                           به خاکی، آب و نان کردی، هنرمند کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار می کند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ   سخنرانان و موضوع سخنرانی: دیانا بیگلری فرد:                                                        تحلیل و گزارش موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ماه گذشته نگار کلایی:     … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 12 ژانویه 2018