اطاعیه شماره 938 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

نقض حقوق پیروان ادیان در ایران، روندی مستمر و ادامه دار!. ماموران علیرضا نیکزاده از دراویش گنابادی  را پس از یک حمله شدید قلبی و علیرغم کهولت سن،  تحت‌ تدابیر امنیتی با دستبند و پابند از زندان به بخش مراقبت‌های ویژه  بیمارستانی در سمنان منتقل کردند!. ۸ محل کسب شهروندان بهایی در چابهار پس از … ادامه خواندن اطاعیه شماره 938 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان