اطلاعیه شماره 944 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نیروهای بسیج و سپاه، با باور و شناسائی حیثیت ذاتی کلیهٔ اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان، پشتیبانی و حمایت خود از اعتراض های مردمی را با حرکتی  نمادین، « به آتش کسیدن کارت وتقدیرنامه ها » ی خویش اعلام داشته و می گویند: ما از مردمیم و به مردم باز می‌گردیم و این … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 944 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران