فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 13 ژانویه 2018

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی گردهمايی و تشكيل انجمنهای مسالمت آميزاست. پس، برای آگاهی رسانی، افشا و انتشار نقض حقوق اقوام محروم كشور ايران می توانیم باهم موانع موجود را شكسته، حامی، همراه وفریاد بلند آنان باشيم. برنامه سازان و سخنرانان: مهناز احمدی تحليل و گزارش نقض حقوق بشر … ادامه خواندن فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 13 ژانویه 2018