اطلاعیه شماره 939 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص فساد مالی ، اداری و قضایی

ماموران دولتی، شهروندانی را که  با استفاده از حق قانونی، بر خواسته های مدنی، اجتماعی و قانونی خود تاکید دارند را می زنند، دستگیر میکنند و در چندین مورد به بهانه برقراری امنیت با اسلحۀ دین به رگبار گلوله می گیرند زیرا آنان: فساد مالی، اداری و قضایی راکه بر همۀ ارکان نظام حاکم است … ادامه خواندن اطلاعیه شماره 939 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص فساد مالی ، اداری و قضایی