«

»

دسامبر 07

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون منطقه کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی قسمت اول)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر کاوه شیخ محمدی و مریم مرادی
تدوین : ابوالفضل پرویزی