فراخوان جلسه کمیته دفاع از محیط زیست در 12 دسامبر 2017

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار میکند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  سخنرانان و موضوع سخنرانی :   کاوه  شیخ محمدی: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته سمیه علیمرادی: ۱۱ دسامبر روز بین المللی کوهستان علی شعبانزاده  :             شکار در  ایران تقی صیاد مصطفی : بررسی عدم احساس … ادامه خواندن فراخوان جلسه کمیته دفاع از محیط زیست در 12 دسامبر 2017