اطلاعیه 925 کمیته دفاع از محیط زیست

عدم مسئولیت دولتمردان و ناکارآمدی مدیریت بحران درزلزله اخیر آری ایران كشوری زلزله خیز است و لذا می باید از قبل آماده گی روبرو با چنین بحرانی را داشت، آقای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این باره میفرمایند: دانش امروز، امکان پیشگیری و آمادگی در برابر زلزله را فراهم کرده است اما،میزان … ادامه خواندن اطلاعیه 925 کمیته دفاع از محیط زیست