«

»

نوامبر 08

گزارش صوتی جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته اموزش و پژوهش 31 اکتبر 2017

این جلسه در روز سه شنبه مورخ 31 اکتبر 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع حق انتخاب شدن و انتخاب کردن با مدیریت اقای امیر نیلو در اتاق پالتاک برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر دریافت نمایند.

بخش اول : حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن

بخش دوم : حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن

بخش سوم : حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن