«

»

نوامبر 06

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه) در تاریخ 28نوامبر 2017

کمیته آموزش و پژوهش هر ماه برگزار میکند:

گفت و گو پیرامون مفاهیم حقوق بشر، در این ماه:

ویژگی های حق

      با مدیریت: جهانگیر گلزار

این جلسات که در اخرین 3 شنبه هرماه، به منظور تبادل دانسته ها و تجربیات مان با یکدیگر می باشد، شایسته است تا با مطالعه، تحقیق و آشنائی پیرامون موضوع این ماه بطور فعال در این جلسه حضور بهم رسانیم .

زمان برگزاری :روز سه شنبه  28 نوامبر  2017 ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری : اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش

paltalk

View all

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanuon Defa az Hoghoghe Bashare Iran Amoozesh

مسئول جلسه : مریم مرادی

ادمین های جلسه:  تقی صیاد مصطفی – محمد گلستانجو – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش