«

»

اکتبر 31

کلیپ صوتی شرح (تفسیر عمومی شماره 28 تساوی حقوق مردان و زنان)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر خانم معصومه توکلی و اقای سعید حسینی
تدوین : اقای محمد گلستانجو