«

»

اکتبر 17

دریچه ای رو به آگاهی (صدور حکم اعدام آری یا خیر؟)

صدور حکم اعدام در ایران چه وضعیتی دارد و برای چه جرائمی اجرا میگردد؟
با توجه به گزارشات سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل در خصوص نقض حقوق بشر از حیث اعدام در ایران ، ایا دولت ایران تاکنون ، سعی در بهبود این روند داشته است یا خیر؟
صدور و اجرای حکم اعدام در جامعه چه آسیب های اجتماعی را بدنبال خواهد داشت؟

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : اقای زرتشت احمدی راغب فعال مدنی از ایران – اقای اسو رستمی فعال حقوق بشر – اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر
با اجرای : خانم مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو