اطلاعیه 909 نمایندگی سوئیس

5 اکتبر(13مهرماه) روز جهانی معلم: روز معلمانی است که مجبورند برای زنده ماندن، به کارهای غیرفرهنگی بپردازند. روز معلمانی است که پرداخت حقوق اندک شان ماه ها و گاه، سالها به تعویق می افتد. روز معلمانی است که از خدمات پزشکیِ و بیمۀ درمانی لازم و اطمینان بخش محرومند. روز معلمانی است که برای احقاق … ادامه خواندن اطلاعیه 909 نمایندگی سوئیس