بایگانی موضوعی: فراخوان ها

سپتامبر 23

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ 25 سپتامبر2016

ادامه‌ی مطلب »

سپتامبر 21

فراخوان نمایندگی ایالت بادن-ووتمبرگ مورخ 23 سپتامبر 2016

ادامه‌ی مطلب »

سپتامبر 18

فراخوان جلسه سخنرانی و آموزشی کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 23 سپتامبر 2016

ادامه‌ی مطلب »

سپتامبر 18

فراخوان جلسه کمیته جوان و دانشجو در تاریخ 20 سپتامبر 2016

ادامه‌ی مطلب »

سپتامبر 15

فراخوان جلسه نمایندگی ایالت هسن ( گیسن ) مورخ 18 سپتامبر 2016

ادامه‌ی مطلب »

سپتامبر 15

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 24 سپتامبر 2016

ادامه‌ی مطلب »

سپتامبر 13

فراخوان نمایندگی ایالت نوردراین-وستفالن مورخ 18 سپتامبر 2016

ادامه‌ی مطلب »

سپتامبر 09

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق هنروهنرمندان و نمایندگی ترکیه 16 سپتامبر 2016

ادامه‌ی مطلب »

سپتامبر 09

فراخوان کمیته دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی 14 سپتامبر 2016

ادامه‌ی مطلب »

سپتامبر 05

فراخوان جلسه ماهیانه نمایندگی سوئیس یکشنبه 11 سپتامبر 2016

ادامه‌ی مطلب »