بایگانی موضوعی: اخبار و کنوانسیون های حقوق بشر

ژانویه 24

پروتکل اختیاری حقوق کودک درمورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک پورنوگرافی

دولت های عضو این مقاوله نامه: با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

پروتکل اختياري حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

  ترجمه: ن.نوريزاده (سام.آ) کشورهاي طرف پروتکل: – براي پيشبرد کنوانسيون حقوق کودک و حمايت کامل آن و نشان دادن تعهد و توجه فراوان در جهت اعتلاء و حفاظت حقوق کودک. 

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی – مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، ش آ 2106

دولتهاي عضو اين ميثاق: – با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشيدن به اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

ميثاق بين المللي حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 2544

ديباچه بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979

دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- قطعنامه ش ۱۳۵۴۷ – 18 دسامبر 1992

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛  – با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛ 

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور ملل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه 15 دسامبر 1989 قطعنامه 44128 مجمع عمومی

 کشورهای عضو این پروتکل

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

پروتکل اختياري مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

کشورهاي عضو اين پروتکل با توجه به دستيابي به اهداف حقوق مدني و سياسي (که از اين پس ميثاق ناميده ميشود) و انجام مقررات آن، مقتضي است به کميته حقوق بشر (که از اين پس کميته ناميده ميشود) که بنا بر بخش چهارم ميثاق داير گرديده است، اختيار داده شود تا شکايات افرادي را که …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 قطعنامه قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

مقدمه: کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش و شامل یک مقدمه و 53 ماده میباشد. در حقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است که بطور خلاصه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است با این تفاوت که دولتهای امضاء کننده این میثاق، …

ادامه‌ی مطلب »

Page 3 of 41234